نیروگاه بادی

260
نیروگاه بادی مقیاس بزرگ
Untitled-1-20
نیروگاه بادی مقیاس کوجک ۲۵۰۰ کیلووات
1111
نیروگاه بادی مقیاس کوچک ۷۱۰ کیلووات