گواهینامه ها

بهروز عادل شاهیان

توسعه نیروگاه های بادی

سید محمد الهی

تست عملکرد توربین بادی