پیمانکاری پروژه های تولید نیرو

شرکت سنگ باد بهمن شرق قادر به ارائۀ خدمات ذیل در حوزۀ پیمانکاری پروژه‌های نیروگاهی می‌باشد.

 • نظارت بر ساخت در کارگاه و فرایند نصب و راه اندازی
 • نظارت بر فرایند مهندسی
 • کنترل پیگیری در انجام تعهدات پیمانکار
 • نظارت بر شرایط نگهداری مواد اولیه در کارگاه
 • بازبینی و تأیید دستور العمل‌های آزمایش‌های کارخانه‌ای
 • کنترل مستمر پیشرفت کار و بررسی گزارش‌های فنی
 • نظارت بر دستور العمل ساخت و نقشه‌های اجرایی
 • اتصال به شبکه و راه اندازی موقت
 • کنترل تکمیل ساختمان، نصب و پیش راه اندازی
 • هماهنگی فعالیت‌های بهره‌برداری آزمایشی
 • تنظیم اسناد مناقصه و انجام مناقصه
 • تنظیم زمان‌بندی برگزاری مناقصات
 • برگزاری مناقصات بر اساس معیار‌های زمان، هزینه و سایر پارامتر‌های تاثیر‌گذار
 • مدیریت پیمان
 • مدیریت و هماهنگی و مشاوره در فرایند اجرای پروژه
 • کنترل عملیات اجرایی، حمل و نقل
 • بازرسی میدانی، تست و راه اندازی
 • کنترل و نظارت تعهدات پیمانکار، مشاور و … در دورۀ اجرا، تحویل و گارانتی
 • نظارت و مشاوره در حوزۀ جذب و آموزش پرسنل

 

.