ویدیوها

توجیح اقتصادی انرژی بادی در ایران

چرخش پره ها (Ptch Control) توربین بادی – خط مهندسی