اولین توربین نیروگاه بادی ۵۰ مگاوات پدیده مروزیست شهرستان خواف در مدار شبکه برق کشور قرار گرفت.

اولین توربین نیروگاه بادی ۵۰ مگاوات پدیده مروزیست شهرستان خواف در مدار شبکه برق کشور قرار گرفت.

نیروگاه بادی 50 مگاوات

نیروگاه بادی 50 مگاوات

اولین توربین نیروگاه بادی ۵۰ مگاوات پدیده مروزیست شهرستان خواف در مدار شبکه برق کشور قرار گرفت.

نیروگاه بادی 50 مگاوات

نیروگاه بادی ۵۰ مگاوات

روزنامه خراسان: شماره : ۲۰۴۳۹ – ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد