مشاوره و امکان سنجی

شرکت سنگ باد بهمن شرق قادر به ارائۀ خدمات ذیل در حوزۀ مشاوره و امکان‌سنجی برای نیروگاه‌های تجدید‌پذیر می‌باشد.

مشاوره و امکان‌سنجی

 • انتخاب سایت جهت احداث نیروگاه بادی و خورشیدی
 • ظرفیت‌سنجی با استفاده از داده‌های میدانی و کتابخانه‌ای
 • بررسی مستثنیات و مسیر‌های دسترسی
 • اعلام حوزۀ مناسب احداث سایت
 • أخذ مجوز مطالعۀ امکان‌سنجی جهت صدور موافقت اولیۀ احداث
 • انجام مطالعۀ امکان‌سنجی و تهیۀ گزارش‌های لازم

 

 • تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز برای عقد قرارداد خرید تضمینی برق تجدید‌پذیر
 • تکمیل کاربرگ‌ها و مستندات درخواست احداث نیروگاه و پیگیری استعلامات و تاییدیه‌های مربوطه
 • تکمیل فرم‌های ارزیابی و رفع نواقص فنی مالی و اجرایی
 • أخذ پروانۀ احداث نیروگاه
 • أخذ مجوز‌های محیط زیست، اتصال به شبکه و واگذاری زمین
 • پیگیری و أخذ تاییدیه‌ها از بانک‌ها و موسسات مالی مبنی بر تأمین مالی کل یا جزئی پروژه
 • تنظیم برنامۀ زمانبندی احداث و بهره‌برداری نیروگاه

 

 • جانمایی محل تأسیسات و تجهیزات نیروگاه و تنظیم گزارش فنی بهره‌برداری نیروگاه
 • تجزیه و تحلیل داده‌های بادسنجی و تابش خورشید در سایت نیروگاه
 • تعیین کلاس توربین بادی و یا نوع پنل خورشیدی متناسب با ویژگی‌های سایت
 • تهیۀ جدول تولید نیروگاه متناسب با مشخصات فنی تجهیزات و سایت احداث نیروگاه
 • تعیین ضریب ظرفیت کلی سایت با کسر اتلافات و عدم قطعیت‌ها

 

 • انجام مطالعات اقتصادی و ارائۀ گزارش نهایی
 • استعلام قیمت خرید تجهیزات تأسیسات احداثی نیروگاه
 • استعلام هزینه‌های سرویس نگهداری تجهیزات و نرخ استهلاک قطعات
 • استعلام هزینه های مهندسی مشاور و ناظر بر اجرای سایت
 • استعلام کلیۀ هزینه‌های پیش از بهره‌برداری اعم از هزینه‌های اتصال به شبکه، منابع طبیعی، محیط زیست و …
 • تعیین نرخ فروش برق با توجه به خاستگاه احداث سایت نیروگاه و طرح اتصال
 • تعیین معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در خرید قطعات و فروش برق
 • تعیین سبد درآمدی و بهینه‌سازی روش تأمین مالی متناسب با جمع منابع و مصارف پروژه