خرید سهام شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش

این شرکت در راستای توسعه سبد خدماتی، اقدام به خرید و تملک سهام شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش نموده است.

جناب آقای  دکتر جامی، رئیس هیئت مدیره شرکت سنگ باد گفتند: «در راستای ایجاد ارزش افزوده و توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر اقدام به خرید شرکت دانش بنیان در حوزه انرژی های خورشیدی نموده ایم».