گالری تصاویر شرکت مهندسی سنگ باد بهمن شرق

آرماتوربندی و بتن ریزی پایه توربین بادی

توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات

حمل تجهیزات توربین بادی به منطقه خرگرد خواف

توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات

نصب توربین بادی ۶۶۰ کیلوواتی در خرگرد شهرستان خواف

برج توربین بادی 660 کیلووات
دماغه توربین بادی 660
نصب پره توربین بادی 660
پره روتور توربین بادی 660
پره روتور توربین بادی 660
هاب توربین بادی 660 کیلووات
هاب توربین بادی 660 کیلووات
روتور توربین بادی 660
روتور توربین بادی 660
توربین بادی ۶۶۰ کیلووات
نصب توربین بادی 660 کیلووات
توربین بادی 660 کیلووات
توربین بادی 660 کیلووات
توربین بادی 660 کیلووات
توربین بادی 660 کیلووات
توربین بادی 660 کیلووات
توربین بادی 660 کیلووات